Informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z pracowników Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – grupa 3 „Pszczółki”. Przedszkolaki/dzieci uczęszczające do grupy 3 „Pszczółki” podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od dnia 31.10.2020r. do 05.11.2020r.
Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Policach informację – imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu (opiekun) oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada. Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@pssepolice.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).
W temacie e-maila proszę wpisać: Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajkowe” grupa3 „Pszczółki”.
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach tak postanowi.
Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Formularz zgłoszeniowy kwarantanna grupa 3 przedszkolna

Skip to content