Dostępność

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

“Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp8bajkowe.edu.pl – “Bajkowego” Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2016r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23. 09. 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
➢ część plików nie jest dostępna cyfrowo
➢ większość elementów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub chęci złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy o kontakt. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Pani Lidia Wojnicz lub Pani Ewa Tarkowska – adres do kontaktu: pp8@police.pl; numer telefonu: 91 317 73 54.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

„Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach mieści się w piętrowym budynku przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 31. Do budynku prowadzi wejście główne bezpośrednio z poziomu terenu z szerokimi drzwiami wejściowymi dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach. W przedsionku przedszkola znajduje się dzwonek, na którego sygnał przywołana będzie osoba do otwarcia i udzielenia pomocy informacyjnej i organizacyjnej. Osoba poruszająca się na wózku może poprosić o otwarcie przedszkola po kontakcie telefonicznym. Na parterze holu głównego przedszkola znajduje się oznakowanie prowadzące do sekretariatu. W sekretariacie można uzyskać szczegółowe informacje nt. obsłużenia osoby niepełnosprawnej oraz działalności przedszkola. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku może skorzystać z działającej w przedszkolu windy osobowej, którą dostanie się na piętro budynku. Na parterze i piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na parkingach przed wejściem głównym do przedszkola oraz od strony zaplecza budynku znajdują się wydzielone, oznakowane miejsca postojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności do budynku można wejść z psem asystującym i przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:
Raport

Skip to content