Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY „BAJKOWEGO” PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 w  POLICACH

 

AKTUALNA PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy „ Bajkowego” przedszkola Publicznego nr 8 w Policach została opracowana w oparciu o:

 • 1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • 2. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.
 • 3. Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017r.
 • 4. Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r.
 • 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017r.
 • 6. Statutu „ Bajkowego” Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach
 • 7. Konwencji Praw Dziecka

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne, wspieramy go w poznawaniu siebie i świata. Pragniemy , w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi. Chcemy wychować młodego człowieka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwartego na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowego szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, dążące do osiągnięcia sukcesu.

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

 Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Przedszkole rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Przedszkole w swojej pracy kieruje się podstawami prawnymi- szczególnie Konwencją o Prawach Dziecka i podstawa programową przedszkola oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Praca przedszkola podlega ewaluacji, a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonalenia jakości pracy.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 1. Rozpoznajemy i zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego dziecka z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi diagnozy.
 2. Realizujemy procesy edukacyjne z uwzględnieniem możliwości dziecka.
 3. Stosujemy nowoczesne metody pracy sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz umiejętności społecznych niezbędnych w nowoczesnym społeczeństwie.
 4. Aktywnie współpracujemy z rodzicami dzieci włączając ich w realizację założeń koncepcji.
 5. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym – partnerami przedszkola poszerzając ofertę edukacyjną przedszkola i organizując dzieciom różne sytuacje edukacyjne ważne dla ich rozwoju.
 6. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej jest ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy z dzieckiem, a także wspomaga nauczycieli w rozwoju zawodowym.
 7. Realizacja zadań przedszkola jest analizowana, poddawana ewaluacji wewnętrznej, a wnioski formułowane na jej podstawie będą wdrażane w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 8. Wszystkie podmioty przedszkola są aktywnie angażowane w działania ewaluacyjne, opinia rodziców będzie systematycznie analizowana , a wnioski prezentowane społeczności przedszkola.
 9. Doskonalimy proces adaptacji dziecka w przedszkolu.
 10. Rozwijamy bazę przedszkola- w szczególności modernizujemy ogród zabaw dla dzieci.

 

 

 

 

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2018 – 2022

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

 

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

 

Zadanie:

Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania.  Wspieranie aktywności i kreatywności dziecka, stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie predyspozycji i uzdolnień.

Cele:

Dziecko realizuje działania na rzecz własnego rozwoju- nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą.

 • pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną,
 • rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno,
 • wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych  metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacji sal przedszkolnych.
  -kąciki plastyczne, teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki,
 1. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  – koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjścia do teatru, kina, wystawy i pokazy sztuki ludowej,
 1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu ogólnopolskim

 

 

 „SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA”

 Zadania:

 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji ruchowej.

 

Cele:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody pracy;
 • Pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności;
 • Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

 

Działania:

 • Wykorzystywanie różnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń w zakresie ruchu
 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
 1. Prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi;
 2. Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych przy dźwiękach muzyki;
 3. Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu;
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej poprzez:
 1. Różnorodność stosowanych metod i form pracy z dziećmi;
 2. Wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów i kąciki sportowe;
 3. Wystawy osiągnięć sportowych dzieci
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej przedszkola w sprzęt sportowy oraz pozycje biblioteczne o tematyce sportowej;
 5. Opracowanie autorskiego projektu i programu stymulującego rozwój aktywności ruchowej dziecka.

 

„PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PRZYRODY I EKOLOGII”

Zadania:

 Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz ukazanie walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

 

Cele:

 • Zapoznanie dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi;
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt;
 • Kształtowanie postawy odpowiedniego zachowania się na łonie natury;
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia;
 • Zapoznanie dzieci z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie;
 • Przekazywanie wiedzy na temat życia i zwyczajów wybranych gatunków zwierząt;
 • Kształtowanie postawy proekologicznej.

 

Działania:

 • Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez wyjścia do ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki;
 • Prowadzenie ogródków przedszkolnych przez każdą grupę;
 • Organizowanie zabaw badawczych w przedszkolu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dzielenie się spostrzeżeniami, tworzenie prac plastycznych na ich podstawie;
 • Prezentacja filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej;
 • Tworzenie grupowych zielników;
 • Opiekowanie się ptakami, dokarmianie ich zimą;
 • Hodowla roślin doniczkowych, prowadzenie kącików przyrody;
 • Organizowanie konkursów przyrodniczych dla dzieci i rodziców;
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt;
 • Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii;
 • Prowadzenie gier i zabaw o tematyce ekologicznej;
 • Zachęcanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i ochrony środowiska (np. przynoszenie cebulek, nasion, wspólne sadzenie roślin, robienie karmnika);
 • Wzbogacenie bazy bibliotecznej przedszkola o pomoce dydaktyczne, lupy, mikroskopy itp.;
 • Opracowanie projektów i programów o tematyce ekologicznej.

 

„PRZEDSZKOLAK PRZYSZŁYM CZYTELNIKIEM”

 

Zadania

 • Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 

Cele:

 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na żywe słowo i tekst.
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozwijanie emocjonalnego stosunku do literatury oraz zainteresowań i wrażliwości.

Działania:

 • Wprowadzenie codziennego czytania bajek dzieciom przez n-ki oraz zaproszonych gości ( rodzice, osoby znaczące w środowisku)
 • udział w różnorodnych przedstawieniach: * teatrzyki kukiełkowe * teatr „żywego aktora” * teatr amatorski – zabawy w teatr
 • organizowanie kącika książki w sali przedszkolnej,
 • udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych, na których prezentują swoje umiejętności (recytacja wierszy, inscenizacje itp.)
 • słuchanie bajek na płytach CD, kasetach, itp.
 • uczęszczanie na wystawy tematycznie związanych z bajkami, teatrem
 • wzbogacanie kącików teatralnych o rekwizyty ( pacynki, kukiełki, stroje)
 • wykonywanie różnorodnych kukiełek, sylwet przez dzieci
 • organizowanie wycieczek do biblioteki, księgarni

 

 

 

 

TRADYCJE I ZWYCZAJE PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole przez wiele lat wypracowywało zwyczaje i tradycje, które pielęgnujemy i wzbogacamy. Są one źródłem radości i uśmiechu dzieci, rodziców i całego personelu placówki, jak również stanowią ważny element w procesie wychowania. Najistotniejszym celem organizowania uroczystości jest: rozwijanie sprawności intelektualnych i fizycznych, kształtowanie postaw społecznych i moralnych, zacieśnienie więzi poprzez zbliżenie środowiska przedszkolnego i rodzinnego naszych wychowanków, a także uaktywnienie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dzięki mim dzieci mają okazję do zabawy i zaprezentowanie swoich umiejętności. Uczestnicząc w ich organizacji nabierają doświadczeń. 

 

 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dzień Przedszkolaka
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Spotkanie Mikołajkowe
 • Jasełka i uroczysta wigilia
 • Bal Noworoczny
 • Przegląd teatrzyków dziecięcych
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Festiwal piosenki angielskiej
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste pożegnanie starszaków

W uroczystości te wplecione są  również cykliczne spotkania biblioteczne oraz takie, które wynikają ze współpracy z Policją, Strażą Pożarną czy Sanepidem.  Bardzo chętnie włączamy się również w różnego rodzaju akcje  charytatywne: zbieranie nakrętek, „ Góra grosza”, a lokalnie w „ Akcję sprzątania świata”. Zwyczajem każdej grupy są także warsztaty z rodzicami, które odbywają się w okresach poprzedzających Święta Wielkanocne czy Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

CELE GŁÓWNE

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

 

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

IV Zarządzanie przedszkolem.

 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI

 

Stosowane nagrody:

 

– pochwała indywidualna,

– pochwała przed całą grupą,

– pochwała przed rodzicami,

– przydział funkcji.

 

Stosowane kary:

 

– brak nagrody,

– upomnienie ustne,

– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

– poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

– przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej

– szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

– informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej

– półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

– bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

– przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zasada zaspokajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada organizowania życia społecznego

METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń;
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka;
 • metoda zadań stawianych dziecku;
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz;
 • osobisty przykład nauczyciela;
 • udostępnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne.

 Metody słowne:

 • rozmowa;
 • opowiadanie;
 • zagadki;
 • objaśnienia i instrukcje;
 • sposoby społecznego porozumiewania się;
 • metody żywego słowa. 

Nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogika Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Opowieść ruchowa
 • Gimnastyka ekspresyjna R.Labana
 • Metoda K. Orffa
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej „ Dziecięca matematyka”
 • Metody aktywizujące
 • Relaksacja
 • Elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak
Skip to content