Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAUWAŻENIA
U DZIECKA NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA

Do przestrzegania przez personel pedagogiczny Bajkowego Przedszkola Publicznego Nr 8 w Policach

1. Udzieleniu dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej przez pracownika pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Przekazanie informacji dyrektorowi (zastępcy lub innej wyznaczonej osobie pod jego nieobecność) o zauważonych objawach choroby lub uszkodzenia ciała dziecka.
3. W przypadku zagrożenia życia dziecka telefoniczne wezwanie pomocy medycznej – Pogotowie Ratunkowe – 999, 112.
4. Poinformowanie telefonicznie rodziców lub opiekunów o stanie zdrowia dziecka i podjętych działaniach.
5. Sporządzenie notatki służbowej lub protokołu wypadku, podpisanie oświadczenia przez świadków zaistniałej sytuacji.
6. Ewaluacja zaistniałej sytuacji – wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE OBOWIĄZUJĄCE W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
NR 8 W POLICACH

CEL PROCEDURY: określenie działań wobec wychowanka przejawiającego trudności wychowawcze

1. Zawarcie umów z dziećmi.
2. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka.
3. Zdiagnozowanie problemu.
4. Podjęcie działania wychowawczego zmierzającego do eliminacji trudności i rozwiązania problemu.
5. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
6. Poinformowanie dyrektora placówki o zaistniałym problemie.
7. Skierowanie dziecka na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z zgodą rodziców.
8.Opracowanie propozycji oddziaływań indywidualnych z wykorzystaniem wskazówek pedagoga.
9. Zapoznanie rodziców z propozycjami podejmowanych działań w stosunku do dziecka.
10. Indywidualna praca z dzieckiem.

Skip to content